ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. - ਵਿਵੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. - ਵਿਵੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਣਾ ਹੈ.…