ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. - ਗੇਲ ਡੀਵਰਸ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. - ਗੇਲ ਡੀਵਰਸ

ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ...
ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੋ. ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. - ਗੇਲ ਡੀਵਰਸ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੋ. ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. - ਗੇਲ ਡੀਵਰਸ

ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ.…